งานก่อสร้างฐานราก
โรงเรือน

งานก่อสร้างฐานรากโรงเรือนเลี้ยงไก่

การติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงเรือน

ติดตั้งพื้น VIVA BOARD โรงเรือนเลี้ยงไก่

การติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงเรือน

ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

การติดตั้งอุปกรณ์ภายในโรงเรือน